สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท

1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ   
ได้แก่ นายกคนปัจจุบัน และอดีตนายกสมาคมฯ

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์   
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิมีเกียรติคุณหรือผู้มีอุปการคุณทําประโยชน์ให้แก่ สมาคมหรือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมประการอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมีมติเห็นชอบด้วย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่มาประชุมให้เชิญเป็น สมาชิกกิตติมศักดิ์โดยนายกสมาคมฯ

3. สมาชิกสามัญ    
ได้แก่ ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ โดยไม่จํากัดเพศ ชาติศาสนา หรือต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อ หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้สนใจและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้าน วิศวกรรมปรับอากาศ
(2) เป็นสมาคมฯองค์กรเอกชน/รัฐบาล/บริษัท/ห้างร้าน/โรงงานที่สนใจ(องค์กร เอกชนต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล)หรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี วิศวกรรมปรับอากาศ

4. สมาชิกสมทบ
ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ
 

สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ
2. เป็นบุคคลทั่วไปที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ
3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิดที่ลหุโทษหรือความผิดที่กระทําประมาท
5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตฟั่นนเฟือนไม่สมประกอบ
 

ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
สมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สมาชิกสามัญ             ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 100 บาท             ค่าบํารุงสมาชิกรายปี 150 บาท
สมาชิกสมทบ              ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 30 บาท               ค่าบํารุงสมาชิกรายปี  50 บาทการชำระเงิน
1.  ชำระเงินสด
2. (เปลี่ยนจาก ธ.กสิกร) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา
    ชื่อบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขที่ 140-212341-8


เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก
ส่ง E-mail มายัง  : memberacat@gmail.com

1. ใบสมัครสมาชิก หรือใบต่ออายุสมาชิก
2. รูปถ่าย (ไฟล์ .jpg ขนาด > 300kb) 
3. ใบโอนเงิน พร้อมแจ้งที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
 
 


 สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุออนไลน์ได้ที่นี่

สิทธิ์ประโยชน์สำหรับสมาชิกฯ คลิกที่นี่ 
 
 
 
สมัครสมาชิก ส่งใบสมัครมายัง 
E-mail : memberacat@gmail.com
หลักฐานที่ต้องส่ง
1.ใบสมัครสมาชิก
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
4.ใบโอนเงินค่าสมัครสมาชิก

ติดต่อ : คุณอรวรรณ / คุณจุฬารัตน์ 
โทร : 02-318-4119 
         02-318-4123