วิศวกร และ บุคลากรปรับอากาศดีเด่น
                                                                 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

    เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ชื่อเสียงของวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศให้เป็นไปอย่างกว้างขวางสำหรับวิศวกร และบุคคลากร
    ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และได้ทำคุณประโยชน์ แก่วงการวิศวกรรมปรับอากาศ และสังคมเป็นส่วนรวม สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
    แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา จึงได้พิจารณาคัดเลือก วิศวกร และบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ไว้ดังรายนามต่อไปนี้คือ


 
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564
คุณประพุธ   พงษ์เลาหพันธุ์

ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564 
คุณบัณฑิต   ศรีวัลลภานนท์

ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2564
คุณนิรัญ   ชยางศุ

ประวัติและผลงาน
 
     
รางวัลผู้อุทิศตนให้กับ ACAT ประจำปี 2563
คุณพิสิฐชัย  ปัญญาพลังกูล

ประวัติและผลงาน
 
     

บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2563
คุณคมสันต์   ศรีพวาทกุล

ประวัติและผลงาน

 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2563
คุณทรงยศ   ภารดี

ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2563
คุณอรรณพ   กิ่งขจี

ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2562
คุณสาชล   สตชลาสินธุ์

ประวัติและผลงาน
 
     

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2562
คุณจักรพันธ์    ภวังคะรัตน์

ประวัติและผลงาน

 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2561
ดร.รวี   งามโชคชัยเจริญ

ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2561
อาจาร์ยเจียม   เสียงสุคนธ์

ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2560
คุณอรุณ     เอี่ยมสุรีย์

ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2560
ผศ.ดร.ตุลย์     มณีวัฒนา

ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2559
คุณเฉลียว   วิทูรปกรณ์

ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2559
คุณสมนึก   ชีพพันธ์สุทธิ์

ประวัติและผลงาน
 

บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2558
คุณสุริชัย  ภัทรกิจนิรันดร์

ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2558
รองศาสตราจาร์ย.ดร.วิทยา   ยงเจริญ

ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2557
คุณอานนท์   สิมะกุลธร

ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2557
รศ.ฤชากร   จิรกาลวสาน

ประวัติและผลงาน
 
     
บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2556
คุณกฤษณ์   กฤษณวิภาคพร

ประวัติและผลงาน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2556
คุณเกษม   อภินันทกุล

ประวัติและผลงาน
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2555
คุณเรืองพันธ์    ศรีอ่อน
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2555
คุณอภิชิต  ล้ำเลิศพงษ์พนา
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2553
คุณสุเมธ สิมะกุลธร
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2553
คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2553
คุณบรรพต จำรูญโรจน์
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2552
คุณจินตนา ศิริสันธนะ
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2552
คุณวิชัย ลักษณากร
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2551
คุณเกชา ธีระโกเมน
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2550
คุณกรีธา เธียรลิขิต
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2550
ศาสตราภิชาน ทวี เวชพฤติ
 
     
บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2549
คุณภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2549
คุณชยันต์ ศาลิคุปต์
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2548
คุณชรัตน์   สว่างวรรณ์
 
     
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี 2548
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์