วิศวกร และ บุคลากรปรับอากาศดีเด่น
                                                  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 

    เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ชื่อเสียงของวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศให้เป็นไปอย่างกว้างขวางสำหรับวิศวกร และบุคคลากร
    ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และได้ทำคุณประโยชน์ แก่วงการวิศวกรรมปรับอากาศ และสังคมเป็นส่วนรวม สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
    แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา จึงได้พิจารณาคัดเลือก วิศวกร และบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ไว้ดังรายนามต่อไปนี้คือ


วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙
 

บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐
 

บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
 

บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
 

บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
คุณอภิชิต  ล้ำเลิศพงษ์พนา

 

บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
คุณเรืองพันธ์    ศรีอ่อน

 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
คุณเกษม   อภินันทกุล

ประวัติและผลงาน

 

บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
คุณกฤษณ์   กฤษณวิภาคพร

ประวัติและผลงาน

 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
รศ.ฤชากร   จิรกาลวสาน
 

บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
คุณอานนท์   สิมะกุลธร
 

วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
รองศาสตราจาร์ย.ดร.วิทยา   ยงเจริญ

ประวัติและผลงาน
 

บุคคลากรปรับอากาศดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
คุณสุริชัย  ภัทรกิจนิรันดร์

(สำหรับปี 2559 เป็นต้นไป คลิกหน้าที่ 2)

 


Page : [1] [2]